De Bron

Bijbelgetrouw onderwijs

De Bron is een Bijbelgetrouwe school waar we samen God alle eer willen geven in alles wat we doen. We mogen samen leven vanuit Zijn genade. We mogen kinderen opvoeden en onderwijzen. We waarborgen onze identiteit door met alle ouders in gesprek te gaan over de identiteit van de school en de doorgaande lijn van thuis naar school. Deze gesprekken worden gevoerd door de directeur en een ouder. Deze ouder is lid van de identiteitscommissie van de school. In alle groepen vertellen we uit de Bijbel en voeren we hierover met de kinderen gesprekken. Als basis van ons onderwijs geldt dat we ons geloof samen mogen belijden en beleven. Onze christelijke identiteit bepaalt de manier waarop we lesgeven en onze omgang met elkaar. Geen standaard christelijk programma, maar een manier van leven!

Jezus’ liefde uitstralen

Op De Bron mogen we Jezus liefde uitstralen. We willen daarin Jezus volgen. Kinderen moeten weten dat ze waardevol zijn in Zijn ogen. De school wil samen met ouders en andere opvoeders de kinderen leren Jezus te volgen in het dagelijks leven. We bereiden de kinderen voor op de Toekomst op de nieuwe aarde. God heeft een plan met ons leven en van daaruit mogen wij leven.

Persoonlijk leiderschap

Wij werken met ‘The leader in me’ op de Bron. Uitgangspunt hiervan is dat de wereld niet maakbaar is, maar dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door (zelf-)leiderschap. Het gaat erom leerlingen die eigenschappen mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Het is een manier van kijken, denken en doen die de dagelijkse praktijk op school kleurt en leerlingen helpt ontdekken wie ze zijn. Dit proces naar persoonlijk leiderschap (met gebruik van de 7 gewoonten van S. Covey), geeft een gemeenschappelijke taal op school. Hiermee bereiden we de kinderen voor op hun toekomst.

Want:

  • Ieder kind is door God geschapen met een doel, talenten en unieke eigenschappen.
  • Wij zien het als onze taak om kinderen te helpen zich zo zelfstandig mogelijk te ontwikkelen en te leren leren.
  • Wij willen dat kinderen een effectieve persoonlijke ontwikkeling doormaken. Daarvoor maken we gebruik van de 7 ‘gewoonten’.

 

Dus:

  • Wij stellen met ieder kind persoonlijke doelen op en halen zo de beste leerresultaten uit ieder kind en dus uit het onderwijs.
Professionaliteit en kwaliteit

We zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs. We zien ouders als partners. Samen zoeken we naar de juiste begeleiding voor de kinderen, waarbij de leerkrachten als onderwijskundig professional mag worden gezien. De begrippen transparantie, duidelijk beleid en betrouwbaarheid zijn van belang. We leveren als school goede kwaliteit als het gaat om leren leren, sociale omgang en organisatie. Om die reden zijn onze plannen helder en beginnen we steeds met het einddoel voor ogen. Onze methodes zijn modern en up to date. Binnen handelingsgericht werken werken we doelgericht en planmatig aan de ontwikkeling van kinderen. We analyseren steeds de verschillende data die binnen de school aanwezig is. We bereiden de kinderen voor op de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. We onderhouden contact met verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

Talentontwikkeling

Op de Bron zijn we bewust op zoek naar de verschillende talenten die kinderen hebben. We dagen kinderen  uit en bieden de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Kinderen moeten daarvoor ook hun eigen talenten kennen. Evengoed als de kinderen werken leerkrachten aan de ontwikkeling van hun talenten. Dit gebeurt  op individueel niveau en op schoolniveau.

Natuurplein

Op ons unieke natuurplein krijgen de kinderen de mogelijkheid om spelen en leren te combineren. Het plein stimuleert de creativiteit en daagt de kinderen uit om zelf spelletjes te verzinnen en de natuur te ontdekken. Samen ervaren we de natuur en ontdekken we Gods schepping. Alle zintuigen worden hierbij aangesproken. Er is ruimte voor iedereen en door de inrichting is het toch veilig en overzichtelijk.

 

Meer over ons onderwijs