De Bron

Persoonlijk leiderschap

Wij werken met ‘The leader in me’ op de Bron. Uitgangspunt hiervan is dat de wereld niet maakbaar is, maar dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door persoonlijk leiderschap. Het gaat erom leerlingen die eigenschappen mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Het is een manier van kijken, denken en doen die de dagelijkse praktijk op school kleurt en leerlingen helpt ontdekken wie ze zijn. Dit proces naar persoonlijk leiderschap (met gebruik van de 7 gewoonten van S. Covey), geeft een gemeenschappelijke taal op school. Hiermee bereiden we de kinderen voor op hun toekomst.

Want:

– Ieder kind is door God geschapen met een doel, talenten en unieke eigenschappen.

– Wij zien het als onze taak om kinderen te helpen zich zo zelfstandig mogelijk te ontwikkelen en te leren leren.

– Wij willen dat kinderen een effectieve persoonlijke ontwikkeling doormaken. Daarvoor maken we gebruik van de 7 ‘gewoonten’.

Dus:

– Wij stellen met ieder kind persoonlijke doelen op en halen zo de beste leerresultaten uit ieder kind en dus uit het onderwijs.

De kern van TLIM is persoonlijk leiderschap van kinderen.

De leerkrachten vervullen een voorbeeldfunctie (modellen). Zij leren het de kinderen want dan pas kunnen de kinderen verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijk leiderschap.

Persoonlijk leiderschap kunnen de kinderen niet vanzelf, daarvoor leren we ze de 7 gewoontes aan. Deze gewoontes zijn geen doel, maar een middel om te komen tot persoonlijk leiderschap.

Op de Bron heeft elk kind een portfolio.  Door te werken met een portfolio voelen de kinderen op de Bron zich eigenaar van hun eigen leerproces. De kinderen leren leren en ze leren zelfstandigheid door te werken met portfolio. Kinderen presenteren vanaf groep 5 ook hun eigen ontwikkeling aan hun ouders tijdens ouder-kind gesprekken. De leerkracht bereidt dit samen met de kinderen voor.

Om keuzes te maken, om te weten wat je belangrijk vindt, is een mission statement belangrijk. Het geeft richting aan je handelen. Daarom maken we in iedere groep in de eerste week na de zomervakantie een groep-mission statement. Dit mission statements presenteren de kinderen tijdens de jaaropening. Op het groepsmission statement staan de zaken die de betreffende groep belangrijk vindt en ook wordt duidelijk dat alle kinderen erachter staan door middel van een handtekening, foto of iets dergelijks. Aan de hand van dit mission statement maakt de leerkracht met de groep vervolgens afspraken en regels.

Na 8 jaar De Bron gaan de kinderen van school met een persoonlijk mission statement. Hiervoor hebben we een document gemaakt waarin we in 8 jaar tijd naar toewerken, ook zijn er werkbladen ontwikkeld, die de kinderen verzamelen in hun port folio.

Natuurlijk model je dit als leerkracht. Daarom maken we allemaal een persoonlijk mission statement (gericht op je werk), deze hebben een plek in de hal van de school.

We werken samen met de kinderen aan belangrijke doelen. We doen dat volgens een bepaalde cyclus waarmee we steeds volgen of we nog steeds op de goede weg zijn om ons einddoel ook te realiseren. Reflectie en evaluatie zijn hier belangrijke onderdelen van.

De kinderen hebben binnen de school verschillende rollen. Een groot deel is gebonden aan de groep maar een deel is ook schoolbreed. De kinderen hebben binnen die rol de gelegenheid om persoonlijk leiderschap te oefenen in de praktijk. Dit zie je ook weer terug in onze jaarlijkse leiderschapsdag / open dag.

Jezus centraal

De Bron is een bijbelgetrouwe school waar we samen God alle eer willen geven in alles wat we doen. We mogen samen leven vanuit Zijn genade. We mogen kinderen opvoeden en onderwijzen.

We waarborgen onze identiteit door met alle ouders in gesprek te gaan over de identiteit van de school en de doorgaande lijn van thuis naar school. Deze gesprekken worden gevoerd door de directeur en een ouder. Deze ouder is lid van de identiteitscommissie van de school.

In alle groepen vertellen we uit de Bijbel en voeren we hierover met de kinderen gesprekken. Als basis van ons onderwijs geldt dat we ons geloof samen mogen belijden en beleven. Onze christelijk identiteit bepaalt de manier waarop we lesgeven en onze omgang met elkaar. Geen standaard christelijk programma, maar een manier van leven!

Op De Bron mogen we Jezus liefde uitstralen. We willen daarin Jezus volgen. Kinderen moeten weten dat ze waardevol zijn in Zijn ogen. De school wil samen met ouders en andere opvoeders de kinderen leren Jezus te volgen in het dagelijks leven. We bereiden de kinderen voor op de Toekomst op de nieuwe aarde. God heeft een plan met ons leven en van daaruit mogen wij leven.

Samen

We zien ouders als partners. Samen zoeken we naar de juiste begeleiding voor de kinderen, waarbij de leerkracht als onderwijskundig professional mag worden gezien. De begrippen transparantie, duidelijk beleid en betrouwbaarheid zijn van belang. Korte lijntjes tussen ouders en school vinden we erg belangrijk.

We leveren als school goede kwaliteit als het gaat om leren leren, sociale omgang en organisatie.  Om die reden zijn onze plannen helder en beginnen we steeds met het einddoel voor ogen. Onze methodes zijn modern en up to date. Binnen handelingsgericht werken we doelgericht en planmatig aan de ontwikkeling van kinderen. We analyseren steeds de verschillende data die binnen de school aanwezig zijn. We bereiden de kinderen voor op de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.  We onderhouden contact met verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

We besteden gericht aandacht aan de samenwerking binnen de groep en tussen de groepen. Hierbij gebruiken we ook weer de ‘taal van de 7 gewoonten’. Dit is voor iedereen (leerlingen, leerkrachten en ouders) duidelijk en herkenbaar.

Talenten

Op de Bron zijn we bewust op zoek naar de verschillende talenten die kinderen hebben. We dagen kinderen uit en bieden de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Kinderen moeten daarvoor ook hun eigen talenten kennen. Evengoed als de kinderen werken leerkrachten aan de ontwikkeling van hun talenten. Dit gebeurt op individueel niveau en op school niveau.

We hebben op De Bron een flexgroep. In de flexgroep wordt er met een klein groepje cognitief getalenteerde kinderen gewerkt. Cognitief getalenteerde kinderen zijn in onze visie kinderen die op bovengemiddeld begaafd niveau denken en/of presteren of dat zouden moeten kunnen. Deze kinderen kunnen op bepaalde gebieden een andere begeleidingsaanpak nodig hebben en specifieke leerdoelen hebben.

Specifiek zijn deze doelen voor cognitief getalenteerde kinderen:

– Ontwikkelen van een reële positieve levenshouding. We denken hierbij aan onder andere je mindset, attributiestijl, bewustwording van eigen unieke capaciteiten en leren leren

– Ontwikkelen van metavaardigheden zoals het inschatten van de eigen vaardigheden, hierop reflecteren, leren leren en sociale vaardigheden zodat je jezelf kunnen aanpassen aan de omstandigheden.

– Presteren op excellent niveau, door middel van cognitief uitdagende leerstof, waardoor de noodzaak van het gebruik van strategieën wordt geoefend en geleerd.

– Ontwikkelen van praktische vaardigheden zoals executieve functies, zelfstandig werken, automatiseren, doorzetten.

Voor De Bron is leerbehoefte en ontwikkeling van het kind leidend en niet zijn IQ en/of Cito score.

Eén van de uitwerkingen van het cognitief talentbeleid is de flexgroep die we op school hebben. We hebben voor deze naam gekozen omdat kinderen in hun eigen groep in eerste instantie verdieping krijgen. Daarnaast krijgen de kinderen die dit nodig hebben ook verbreding en verrijking van de

stof. Flex verwijst naar het flexibel gebruik maken van deze groep. Kinderen krijgen in eerste instantie in de groep (individueel, klein groepje of hele groep) wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Soms is een andere aanpak nodig of extra oefening of werkt een kind aan een specifieker doel, dan wordt een kind geplaatst in de flexgroep. De flexgroep is een plek om aan een specifiek doel te werken met betrekking tot het cognitief talent.

Natuurplein

Op ons unieke natuurplein krijgen de kinderen de mogelijkheid om spelen en leren te combineren. Het plein stimuleert de creativiteit en daagt de kinderen uit om zelf spelletjes te verzinnen en de natuur te ontdekken. Samen ervaren we de natuur en ontdekken we Gods schepping. Alle zintuigen worden hierbij aangesproken. Er is ruimte voor iedereen en door de inrichting is het toch veilig en overzichtelijk.

 

Meer over ons onderwijs